Novada Garden
Novada Garden
1 Aprel
Novada Steakhouse - 2 adamlyk iftar menýumyz
2 adamlyk iftar menýumyz: - 2 sany merjimek çorbasy - Et önümlerimiz - 2 görnüşli we ter gök-önümlerden işdäaçar - 2 sany gökli we kädili somsalar - Çörekler - Apperatiwler (3 görnüşli meze, hurma, arassa suw)
Mado
Mado
15 Mart
Mado açyk menýu
Açyk menýumyz adam başyna 300 manat. Hemmäňize garaşýas! 🙂
PP Green
PP Green
14 Mart
Ýörite Remezan üçin saglykly iýmit
Gadyrly dostlar! 🌿 Mukaddes Remezan aýynyň gelmegi bilen sizi tüýs ýürekden gutlaýarys! Goý, bu aý siziň üçin ruhy taýdan täzelenişiň, arassalanmagyň we öwretmegiň wagtyna öwrülsin. Goý, dilegleriňiz eşidilsin we ýagşy amallaryňyz sylag bersin. Bu aýratyn döwürde, agyz bekleýänlere deňagramly iýmit hödürläp, güýç we saglygy saklamaga kömek etmek isleýäris. 🌿 Biziň artykmaçlyklarymyz: • Dogry nahar: Diňe täze we ýokary hilli önümleri ulanýarys, şeýle hem Remezan aýynda ähli iýmit talaplaryny göz öňünde tutup bişirýäris. • Täze naharlar, ýagny, swejiý: Täze naharlaryň tagamyndan we peýdalaryndan lezzet almak üçin ähli naharlary eltip bermezden ozal taýýarlaýarys. • Naharlaryň dürlüligi: Her gün täze bir zady synap görmek üçin dürli görnüşli tagamlary hödürleýäris. 🌿 Esasanam Remezan üçin taýýarladyk: • Ertirlik: kaşa, işdäaçar we desert (1500 kkal) - 65 manat • Agşamlyk: Esasy kurs we salat (1500 kkal) - 50 manat Şeýle hem siziň amatlylygyňyz barada alada edýäris: • Iýmit eltip bermek: Her gün agşam nahar iberýäris. Şäheriň içinde eltip bermek 15 manatdan • Amatly sargyt: +99365666545, +99364945720 jaň edip sargyt edip bilersiňiz.
Altyn Açar (Aýtakow)
Altyn Açar (Aýtakow)
13 Mart
Altyn Açardan Remezan menýusy
✨ “Altyn Açar” kafesi Sizi dostlaryňyz we ýakynlaryňyz bilen ýatdan çykmajak agşamy geçirmäge çagyrýar! ✨✨ Mukaddes Remezan aýy ýetip geldi, we Biz Size ýörite menýumyzy we rahat atmosferamyzy hödürleýäris. 🕌🍴 Biziň ýörite menýumyz ähli myhmanlaryň göwnünden turup biljek nahalardan ybarat. 🍴🌟 Rahat kafemizde Size garaşýarys! 🌟
Ýakyn
Ýakyn
12 Mart
Remezan aýy 2024
Remezan aýy 2024
Röwşen - aýakgap dükany
Röwşen - aýakgap dükany
12 Mart
Röwşen köwüş aksiýa! 200-350 manat!
Milli Bahar baýramy we Halkara Nowruz güni mynasybetli uly arzanladyş! Zenan köwüşleri 200-dan başlaýan başlaýar, erkek köwüşler 350 manatdan başlaýar! Aksiýa 10-njy aprele çenli dowam edýär!

...

Sahypalar 1/86